Kto może uzyskać poręczenie – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kto może uzyskać poręczenie

Poręczamy dla przedsiębiorstw, które:wadium

  1. posiadają statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
  2. mają siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego lub jeżeli ubiegają się o uzyskanie poręczenia zapłaty wadium w ramach postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiającego mającego siedzibę na terenie województwa lubuskiego,
  3. biorą udział w przetargach realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej nazywaną: ustawa Prawo zamówień publicznych)
  4. biorą udział w przetargach organizowanych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez: spółdzielnie mieszkaniowe, spółki wodne w rozumieniu art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), osoby prawne, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (komunalne osoby prawne), państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 735 ze zm.), inne niż wyżej wymienione podmioty z sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
  5. nie posiadają zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  6. złożą wniosek o poręczenie wadium wraz opłatą za rozpatrzenie wniosku oraz załącznikami,
  7. złożą niezbędną do oceny wniosku dokumentację m.in. zawierającą informacje dotyczące przetargu, w którym zamierza uczestniczyć jak również o dotychczas wygranych przetargach i realizacji wynikających z nich kontraktów.

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczeń wadialnych znajdują się w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.