OFERTA LFPK – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

OFERTA LFPK

Poręczenia są skierowane do przedsiębiorstw, które:

 1. posiadają statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (zgodnie z Kwalifikatorem MŚP),
 2. posiadają siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności na terenie województwa lubuskiego potwierdzone odpowiednią dokumentacją,
 3. prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy,
 4. ubiegają się o kredyt/ pożyczkę/leasing w Instytucji finansowej, która współpracuje z LFPK (Wykaz Instytucji Finansowych),
 5. posiadają zdolność kredytową potwierdzoną przez Instytucję finansową współpracującą z LFPK,
 6. w przypadku poręczeń zapłaty wadium ubiegają się o takie poręczenie jako formę wniesienia wadium do przetargu publicznego ogłoszonego w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. nie posiadają zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 8. złożą za pośrednictwem Instytucji finansowej lub osobiście wniosek o poręczenie wraz z załącznikami i kompletną dokumentacją wymaganą do danego poręczenia.

Ogólne zasady udzielania poręczeń przez LFPK SP. z o.o.:

 1. Warunkiem ubiegania się o poręczenie LFPK przez przedsiębiorcę jest posiadanie zdolności kredytowej potwierdzonej przez Instytucję Finansową (promesa/ decyzja), w której Przedsiębiorca ubiega się o kredyt/ pożyczkę/ leasing, a która współpracuje z LFPK.
 2. LFPK rozpatruje Wnioski o udzielenie poręczenia w oparciu o dokumentację kredytową/ pożyczkową/ leasingową składaną w Instytucji finansowej . Wnioskodawca składając wniosek o udzielenie poręczenia podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przekazanie przez Instytucję Finansową współpracującą z LFPK dokumentacji dla LFPK.
 3. Fundusz poręcza do 80% wnioskowanej kwoty kredytu, pożyczki lub wartości leasingu.
 4. Fundusz poręcza kredyty, pożyczki których oprocentowanie jest wyższe niż stopa referencyjna.
 5. Poręczenia udzielane są na okres maksymalnie 120 miesięcy.
 6. Za udzielone poręczenie LFPK pobiera prowizję zgodnie z tabelą opłat i prowizji, w zależności od poręczanego zobowiązania, ryzyka związanego z poręczeniem, zwrotu na kapitale i okresu, na jaki poręczenie jest udzielane.
 7. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Funduszu jest standardowo weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Wnioskodawcę. W przypadku poręczeń o wyższym stopniu ryzyka, Fundusz może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.
 8. Okres rozpatrzenia Wniosku o poręczenie wynosi maksymalnie 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez Fundusz kompletnej dokumentacji kredytowej.
 9. Fundusz wydaje decyzję o udzieleniu bądź nie poręczenia samodzielnie poprzez własną analizę i ocenę.
 10. Regulaminy/ warunki udzielania poręczeń oraz Wnioski o udzielenie poręczenia wraz z Oświadczeniem majątkowym są dostępne w oddziałach Instytucji finansowych współpracujących jak również na stronie internetowej LFPK w zakładce Dokumenty do pobrania.
 11. Zarówno opłatę za rozpatrzenie wniosku jak i prowizję należy wpłacać na rachunek bankowy nr 26 1020 5402 0000 0102 0021 2167.