OFERTA LFPK

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych i obecnych Klientów, LFPK dokłada wszelkich starań, by przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt, pożyczkę czy leasing z poręczeniem, nie tracili swojego cennego czasu a procedury były dla nich jasne i klarowne. W związku z powyższym poniżej została przedstawiona standardowa procedura udzielania poręczenia oraz podstawowe przesłanki, które musi spełnić przedsiębiorca.

Poręczenia są skierowane do przedsiębiorstw, które:

 1. posiadają statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (zgodnie z Kwalifikatorem MŚP),
 2. posiadają siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności na terenie województwa lubuskiego potwierdzone odpowiednią dokumentacją,
 3. prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy,
 4. ubiegają się o kredyt/ pożyczkę/leasing w Instytucji finansowej, która współpracuje z LFPK (Wykaz Instytucji Finansowych)
 5. posiadają zdolność kredytową potwierdzoną przez Instytucję finansową współpracującą z LFPK,
 6. w przypadku poręczeń zapłaty wadium ubiegają się o takie poręczenie jako formę wniesienia wadium do przetargu publicznego ogłoszonego w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. nie posiadają zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 8. złożą za pośrednictwem Instytucji finansowej lub osobiście wniosek o poręczenie wraz z załącznikami i kompletną dokumentacją wymaganą do danego poręczenia.

Ogólne zasady udzielania poręczeń przez LFPK SP. z o.o.:

 1. Warunkiem ubiegania się o poręczenie LFPK przez przedsiębiorcę jest posiadanie zdolności kredytowej potwierdzonej przez Instytucję Finansową (promesa/ decyzja), w której Przedsiębiorca ubiega się o kredyt/ pożyczkę/ leasing, a która współpracuje z LFPK.
 2. LFPK rozpatruje Wnioski o udzielenie poręczenia w oparciu o dokumentację kredytową/ pożyczkową/ leasingową składaną w Instytucji finansowej . Wnioskodawca składając wniosek o udzielenie poręczenia podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przekazanie przez Instytucję Finansową współpracującą z LFPK dokumentacji dla LFPK.
 3. Fundusz poręcza do 80% wnioskowanej kwoty kredytu, pożyczki lub wartości leasingu.
 4. Fundusz poręcza kredyty, pożyczki których oprocentowanie jest wyższe niż stopa referencyjna.
 5. Poręczenia udzielane są na okres maksymalnie 60 miesięcy w przypadku kredytów i pożyczek i na 66 miesięcy w przypadku poręczeń leasingów.
 6. Za udzielone poręczenie LFPK pobiera prowizję zgodnie z tabelą opłat i prowizji, w zależności od poręczanego zobowiązania, ryzyka związanego z poręczeniem, zwrotu na kapitale i okresu, na jaki poręczenie jest udzielane.
 7. Wysokość minimalnej kwoty jednostkowego poręczenia wynosi 10.000,00 zł.
 8. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Funduszu jest standardowo weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Wnioskodawcę. W przypadku poręczeń o wyższym stopniu ryzyka, Fundusz może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.
 9. Okres rozpatrzenia Wniosku o poręczenie wynosi maksymalnie 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez Fundusz kompletnej dokumentacji kredytowej.
 10. Fundusz wydaje decyzję o udzieleniu bądź nie poręczenia samodzielnie poprzez własną analizę i ocenę, od której w przypadku odmowy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej LFPK.
 11. Po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu poręczenia, standardowo Fundusz przesyła do Instytucji finansowej Umowę o udzielenie poręczenia, w której szczegółowo określa warunki, na jakich poręczenie będzie udzielone. Wnioskodawca podpisuje umowę oraz wystawia weksel in blanco oraz deklaracją wekslową na rzecz LFPK, w obecności pracownika Instytucji finansowej. Następnie na rzecz tej Instytucji ustanawiane jest poręczenie.
 12. Regulaminy/ warunki udzielania poręczeń oraz Wnioski o udzielenie poręczenia wraz z Oświadczeniem majątkowym są dostępne w oddziałach Instytucji finansowych współpracujących jak również na stronie internetowej LFPK w zakładce Dokumenty do pobrania.
 13. Zarówno opłatę za rozpatrzenie wniosku jak i prowizję należy wpłacać na rachunek bankowy nr 26 1020 5402 0000 0102 0021 2167.