Poręczenia kredytów i pożyczek – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia kredytów i pożyczek

Bezpłatne poręczenia w ramach pomocy de minimis

skierowane są do zabezpieczenia kredytów i pożyczek zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych.

Limity poręczeń:

 • do  600.000,00 zł
 • do 60% kapitału kredytu/ pożyczki
 • do 60 miesięcy (przy czym kredyt/ pożyczka może być udzielona na okres dłuższy)

Prowizje za udzielenie poręczenia 0 zł.

 

Poręczenia krótkoterminowe (do 6 miesięcy)

są dedykowane do kredytów i pożyczek krótkoterminowych lub np. do czasu ustanowienia właściwych zabezpieczeń.

Rodzaj kredytu/ pożyczki  obrotowy/a inwestycyjny/a
Limit jednostkowego poręczenia 600.000,00 zł 1.000.000,00 zł
Limit poręczeń na rzecz jednego przedsiębiorcy  800.000,00 zł 2.000.000,00 zł
Prowizja 0,2% za 3 miesiące poręczenia, 0,3% za 6 miesięcy poręczenia 0,2% za 3 miesiące poręczenia, 0,3% za 6 miesięcy poręczenia

 

Poręczenia do 800.000,00 zł do kredytów i pożyczek inwestycyjnych

Limity poręczeń:

 • limit jednostkowego poręczenia:  800.000,00 zł
 • limit łączny na rzecz jednego przedsiębiorcy: 2.000.000,00 zł
 • do 80% kapitału kredytu/ pożyczki
 • do 120 miesięcy (przy czym kredyt/ pożyczka może być udzielona na okres dłuższy)

Prowizja: 0,6% za każdy rozpoczęty rok poręczenia

 

Poręczenia do 480.000,00 zł do kredytów i pożyczek obrotowych

Limity poręczeń:

 • limit jednostkowego poręczenia:  480.000,00 zł
 • limit łączny na rzecz jednego przedsiębiorcy: 800.000,00 zł
 • do 80% kapitału kredytu/ pożyczki
 • do 36 miesięcy (przy czym kredyt/ pożyczka może być udzielona na okres dłuższy)

Prowizja: 0,6% za każdy rozpoczęty rok poręczenia.

 

Poręczenia standardowe

mogą stanowić zabezpieczenie zarówno kredytu jak i pożyczki.

Limity poręczeń standardowych:

 • do kredytów/ pożyczek inwestycyjnych – 2.000.000,00 zł
 • do kredytów/ pożyczek obrotowych ze spłatą w ratach regularnych – 800.000,00 zł
 • do kredytów/ pożyczek obrotowych ze spłatą w ratach nieregularnych – 600.000,00 zł
 • do kredytów/ pożyczek obrotowych ze spłatą jednorazową – 600.000,00 zł
 • do 80% kapitału kredytu/ pożyczki
 • do 60 miesięcy w przypadku kredytów/ pożyczek obrotowych (przy czym kredyt/ pożyczka może być udzielona na okres dłuższy)
 • do 120 miesięcy w przypadku kredytów/ pożyczek inwestycyjnych (przy czym kredyt/ pożyczka może być udzielona na okres dłuższy)

Prowizje za udzielenie poręczenia standardowego:

do 6 miesięcy od 0,3%
od 6 do 12 miesięcy od 0,6%
od 12 do 24 miesięcy od 1,1%
od 24 do 36 miesięcy od 1,6%
od 36 do 48 miesięcy od 1,8%
od 48 do 60 miesięcy od 2,0%

W przypadku MŚP, które nie mają historii kredytowej lub ratingu opartego o podejście bilansowe, w tym również przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż 6 m-cy i ubiegają się o poręczenie kredytu/ pożyczki inwestycyjnego/nej, minimalną prowizję ustala się na poziomie:

do 6 miesięcy okresu poręczenia od 1,9%
do 12 miesięcy okresu poręczenia od 3,8%
od 12 do 24 miesięcy okresu poręczenia od 5,0%

 

Prowizja za udzielone poręczenie pobierana jest jednorazowo, po podpisaniu umowy o udzielenie poręczenia. Przy udzielaniu poręczenia standardowego stosuje się bezpieczne stawki w rozumieniu Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz.Urz.UE C 155 z 20.06.2008 r. , str.10).

Wysokość prowizji ustala Zarząd przy uwzględnieniu ryzyka poręczenia oraz okresu, na jaki poręczenie jest udzielane.

 

Procedura Udzielania Poręczeń