Kto może uzyskać poręczenie – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kto może uzyskać poręczenie

Poręczamy dla przedsiębiorstw, które:

  1. posiadają statut mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
  2. mają siedzibę lub oddział na terenie województwa lubuskiego lub realizują zamówienie publiczne na rzecz Zamawiającego mającego siedzibę na terenie województwa lubuskiego,
  3. przystępują do przetargów realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej nazywaną: ustawa Prawo zamówień publicznych)
  4. przystępują do przetargów organizowanych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez: spółdzielnie mieszkaniowe, spółki wodne w rozumieniu art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), osoby prawne, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (komunalne osoby prawne), państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 735 ze zm.), inne niż wyżej wymienione podmioty z sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
  5. nie posiadają zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  6. złożą wniosek o pakiet poręczenia należytego wykonania umowy/rękojmi za wady lub gwarancji wraz opłatą za rozpatrzenie wniosku oraz załącznikami,
  7. złożą niezbędną do oceny wniosku dokumentację

Szczegółowe informacje na temat zasad dot. poręczeń należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady znajdują się w Regulaminie.