Projekty UE – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Projekty UE

Realizowane projekty LRPO 2007-2013

„Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w Zielonej Górze”

Numer projektu:  RPLB.02.05.00-08-001/09           (Umowa zawarta w dniu 24.07.2009 r.)

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.07.2009 – 30.06.2015

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  10.530.000,00 PLN

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE:  10.000.000,00 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA:  94,97%

„Lubuskie Poręczenia”

Numer projektu:  RPLB.02.05.00-08-001/13           (Umowa zawarta w dniu 30.08.2013 r.)

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.05.2013 – 30.06.2015

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  2.110.000,00 PLN

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE:  2.000.000,00 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA:  94,79%

OPIS PROJEKTÓW

W ramach projektów udzielane są poręczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa lubuskiego. Projekty są realizowane na terenie całego województwa lubuskiego.

Ostatecznymi beneficjentami Projektów są mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria wynikające z Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214/3 z 09.08.2008 r.), mający swoją siedzibę na terenie województwa lubuskiego lub posiadający siedzibę w innym województwie na terenie Polski, ale koncentrujący swoją działalność w województwie lubuskim, nie będący w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2
z 01.10.2004).

Poręczenia udzielane są jako zabezpieczenie zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu spłaty kredytów lub pożyczek inwestycyjnych i dotyczą kredytów lub pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansujących, z którymi fundusz zawarł generalne umowy o współpracy w zakresie działalności poręczycielskiej.

Projekty wpisują się w realizację celu szczegółowego LRPO 2007-2013 oraz celu głównego Priorytetu II, którym jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz wzrostu zatrudnienia.

Projekty realizują dwa cele szczegółowe Priorytetu II. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych stanowi jeden z najważniejszych filarów systemu wsparcia dla przedsiębiorców w województwie lubuskim. Dzięki wsparciu kapitałowemu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wzmocnieniu ulega system wspierania przedsiębiorczości, co jest celem Priorytetu. Z kolei mocny system wsparcia dla MŚP, w tym odnawialne instrumenty finansowe jakimi są poręczenia, przekłada się na wzmocnienie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorców, co również jest celem Priorytetu.

Projekty na poziomie oddziaływania realizują pośrednio również istotne cel, którym jest utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UE).