Polityka prywatności – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej https://www.lfpk.pl.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi
  w ramach strony internetowej
  https://www.lfpk.pl, dalej jako ,,Strona internetowa”.

 2. Definicje:

 1. Administrator danych – oznacza Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 32 B, 65-058 Zielona Góra, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000127519, NIP: 929 16 92 041, REGON 977989247, dalej ,,LFPK”;

 2. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej;

 3. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca ze Strony internetowej;

 4. Strona internetowa – https://www.lfpk.pl.

 1. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: lfpk@lfpk.pl lub pod numerami tel.: +48 68 323 96 00 oraz w siedzibie LFPK.

 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej jest jej Użytkownikiem.

 3. Dane osobowe Użytkownika Strony internetowej przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „
  RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: lfpk@lfpk.pl.

 5. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest jedynie po zapoznaniu się
  z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy, które mogą być dostępne na Stronie internetowej, tj.: formularza zapisu na newsletter oraz formularza kontaktowego.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony internetowej dla zapoznania się z ofertę LFPK, co jest prawnie uzasadnionym interesem LFPK (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 3. Dane osobowe przekazane na Formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

 4. W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zawartej umowy.

 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych: dla prowadzenia statystyk odwiedzin Strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji produktów, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem LFPK (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 6. Dane osobowe przetwarzane są także w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 7. Dane osobowe przetwarzane są w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem LFPK (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem LFPK (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 9. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 11. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 12. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

 13. LFPK nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. Strona internetowa przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.

 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników LFPK kieruje się następującymi regułami:

 1. Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;

 2. Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;

 3. Regułą prawidłowości: LFPK czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane na Stronie internetowej były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez LFPK zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem danych;

 4. Regułą integralności i poufności: LFPK stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;

 5. Regułą rozliczalności: LFPK dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  1. prawo do informacji, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  3. prawo do przenoszenia danych,

  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

  5. prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres LFPK wskazany na wstępie Polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: lfpk@lfpk.pl

 3. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Administrator danych może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach Administrator danych może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.

 4. LFPK dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc.
  W takim wypadku LFPK poinformuje Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Wszystkie zbierane przez LFPK dane osobowe chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z LFPK, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez LFPK wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 2. Zabezpieczenie danych osobowych przez LFPK realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

 3. W związku z realizacją Polityki prywatności LFPK: dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

 4. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji przez Użytkownika w formularzach;

  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki ,,cookies”;

  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

VI. INFORMACJE O FORMULARZACH:

 1. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

 2. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

VII. ZMIANA POSTANOWIEŃ:

 1. Polityka Prywatności może być przez LFPK zmieniana lub aktualizowana.

 2. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną zamieszczone na Stronie internetowej https://www.lfpk.pl.