Zmiany przepisów ułatwiających dochodzenie wierzytelności – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zmiany przepisów ułatwiających dochodzenie wierzytelności

Od 01 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z dnia 12 maja 2017 r., poz. 933; dalej: Ustawa Zmieniająca), która ma pomóc m.in małym i średnim przedsiębiorcom w dochodzeniu swoich praw i gwarancji jako wierzycieli.

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w takich ustawach jak:

 1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 5. Ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
 7. Prawo zamówień publicznych (ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.),
 8. Ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 9. Kodeks Cywilny (ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.),
 10. Kodeks postępowania cywilnego (ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.,
 11. Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

W Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, część zmian wejdzie dopiero w listopadzie 2017 r. Po ich wejściu będzie można np. wpisać dłużnika do bazy BIG już po 30 dniach (obecnie jest to 60 dni). Zmiany dotyczyć będą także wezwań do zapłaty w formie elektronicznej o ile umowa z kontrahentem będzie przewidywać taką formę (obecnie ważne jest tylko doręczenie do rąk własnych lub list polecony). Zainteresowane podmioty będą mogły także złożyć jeden wniosek do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym konsumentem przechowywanych w innym biurze.

Ustawa Zmieniająca wprowadza także Rejestr Należności Publicznoprawnych, który będzie funkcjonował od 1 stycznia 2018 r. (art. 3 Ustawy Zmieniającej) i będzie prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową. W Rejestrze gromadzone będą informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny i ujawniane dopiero kiedy zobowiązanie danego dłużnika przekroczy 5.000 zł. Dane zawarte w Rejestrze będą udostępniane zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów.