Szkolenie nt. legalności zatrudnienia i zmian w przepisach prawa pracy – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Szkolenie nt. legalności zatrudnienia i zmian w przepisach prawa pracy

20 kwietnia 2018 r. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubskiej oraz Państwowa Inspekcja Pracy organizują bezpłatne szkolenie z zakresu legalności zatrudnienia, zmian w przepisach prawa pracy, wymagań minimalnych i zasadniczych dla maszyn i urządzeń.

Zgłoszenie można wysłać na formularzu dostępnym na stronie OPZL do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Program seminarium:

10.00 – 11.00

„Zmiany w przepisach prawa pracy/ Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta”

mgr Łukasz Szpilski, specjalista

11.00 – 11.10

Przerwa kawowa

11.10 – 12.40

„Legalność zatrudnienia codzoziemców”(definicja codzoziemcy, cudzoziemcy z państw członkowskich UE a cudzoziemcy z państw „trzecich”; warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce, legalność pobytu a legalność wykonywania pracy, rodzaje dokumentów i zezwoleń pobytowych uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemców; zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 2018 r.; nieprawidłowości w powierzaniu pracy cudzoziemcom jako naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), Adam Pisarczyk, inspektor pracy

12.40 – 12.55

Przerwa kawowa

12.55 – 14.15

„Maszyny i urządzenia – wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”(wymagania zasadnicze dla maszyn – oznakowanie, dokumentacja, budowa maszyny; minimalne wymagania dla maszyn – oznakowanie, budowa maszyny, dokumentacja, kontrole maszyn; odległości bezpieczeństwa;  osłony i inne urządzenia ochronne; przykłady dostosowania maszyn do wymagań bezpieczeństwa),
Paweł Graczyk, st. inspektor pracy – specjalista