Badanie i ocena sprawozdania finansowego – zaproszenie do składania ofert – LFPK – Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Badanie i ocena sprawozdania finansowego – zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego

Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 oraz 2022

 

Zarząd Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 oraz 2022.

 

Ofertę należy  przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra

lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022″.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 323 96 00 lub mailowo: malgorzata.s@lfpk.pl.

Termin przesyłania ofert:  do 10 grudnia 2021 r. do godziny 15:00.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert